BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 435/BXD-HTKT
V/v Tiếp tục xây dựng cột mốc số 1196 tại Cửa khẩu Hữu nghị - Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/2/2009, tại Lạng Sơn đã tổ chức thành công Lễ chàomừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - TrungQuốc. Việc hoàn thành bước đầu về bố trí kiến trúc cảnh quan và xây dựng mốc1196 đã góp phần tổ chức thành công buổi Lễ trọng thể này.

Sau khi trao đổi với Uỷ ban Biên giới Quốc gia , trên cơ sởthiết kế sơ bộ kiến trúc cảnh quan và thực tế đã thực hiện tại khu vực xây dựngmốc này đề nghị Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh tiếp tục giao cho Công ty tư vấn xây dựngcủa tỉnh triển khai hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công; Sở Xây dựng thẩm địnhtrình Ban Chỉ đạo phê duyệt theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi vớiBộ Xây dựng để cùng phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên.
- UB Biên giới Quốc gia
- Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
- Lưu VP, HTKT (NHT.3b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính