TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 1758/HQBD-GSQLđề ngày 17/5/2013 của Cục Hải quan Bình Dương nêu vướng mắc liên quan đến 03C/O mẫu AK do Hàn Quốc phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Ngày 09/5/2013, Tổng cục Hải quanđã có công văn số 2460/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố danh sáchmẫu dấu, chữ ký của cơ quan và cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc, trongđó có mẫu chữ ký của các Ông (bà) Oh, Jong Su, Se-Jun Min, Jae-Ho Cho. Do vậy,Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếuvà xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn