ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/SGDĐT-CTTT
V/v tổ chức giám sát đối với người tr về Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT; trường THPT nhiều cấp học;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ công văn số 896/SYT-NVY ngày 16 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế về việc tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt ch, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, SGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 424/SGDĐT-CTTT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

2. Đnghị thủ trưởng các đơn vị phbiến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị và tất cả các đơn vị trực thuộc thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực sau khi từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 14 ngày qua, cụ thể như sau:

- Nếu về từ các tnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Trung tâm Kim soát bệnh tật thành phố (cập nhật trên trang Thông tin điện tử hcdc.vn): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

- Nếu vtừ các tnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn đphục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

SGiáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc trin khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng U
BND thành phố;
- Sở Y t
ế; GĐ S GD&ĐT;
-
UBND TP Thủ Đức và các quận/huyện;
-
Lưu: VP, CNTT (Tuyền).
ính kèm công văn số 896/SYT-NVY,
Kế hoạch s 528/KH-TTKSBT)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 

>> Xem thêm:  Quy định mới về điều kiện tách thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh