BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 435/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phảnánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, Thành phố trong việc quản lý, sử dụng tờkhai hải quan, như: Chất liệu giấy in, mực in không đảm bảo, tờ khai nhàu nát,nét mực không đều, khuôn mẫu, kích cỡ giấy không thống nhất, … Về vấn đề này,thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giai đoạn hiện nay, ngành Hải quanđang chuyển dần từ hình thức khai hải quan truyền thống sang khai điện tử (năm2010 sẽ triển khai áp dụng tại 12 Cục Hải quan tỉnh, Thành phố và sẽ mở rộnghơn trong các năm tiếp theo). Mặt khác, thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chínhphủ, định hướng trong thời gian tới, cơ quan Hải quan chỉ xây dựng mẫu tờ khai,không phát hành, người khai hải quan tự in ấn từ các mẫu tờ khai có trên mạngđể khai báo. Do vậy, việc in ấn, sử dụng tờ khai hải quan tiếp tục thực hiệntheo hướng dẫn tại các công văn số 3640/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2009 và 4460/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, Thànhphố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc yêu cầu doanh nghiệp khi khai báo hảiquan phải sử dụng tờ khai đảm bảo đúng khuôn mẫu, kết cấu, tiêu chí the quyđịnh của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đồng Nai (thay trả lời);
- Công ty in Nam Hải (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường