BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4350/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Qua quá trình thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày20/9/2012 của Bộ Xây dựng, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ việc nhưsau:

- Hiện tại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số04/2012/TT-BXD thì điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuấtkhẩu là: “Khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu phải đảm bảo điềukiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và không thuộc danh mụckhoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục2 của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập, tái xuất). Hồ sơ nhập khẩukhoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, trong đó có:”Kếtquả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản phù hợp vớicác quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này phải được các phòng thí nghiệmLAS-XD hoặc tương đương trở lên xác nhận (trừ đá ốp lát, đá phiến lợp, phiếnchảy)”.

- Thông tư số 04/2012/TT-BXD không có nội dung nào đề cậpnhững trường hợp đặc thù khác hoặc những sản phẩm mới là khoáng sản xuất khẩulàm vật liệu xây dựng chưa có quy định cụ thể hoặc nằm ngoài sự điều chỉnh củaThông tư số 04/2012/TT-BXD thì căn cứ vào văn bản pháp lý nào, ý kiến của cơquan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp nào để được phép xuất khẩu.

Ngày 27/11/2013 Bộ Xây dựng có công văn số 82/BXD-VLXD trảlời Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - FICO về việc xuất khẩu các sản phẩmgia công, chế biến từ đá của Công ty Cổ phần Phước Hòa FICO có nêu “đá khốiđã qua cắt gọt thành sản phẩm cuối cùng” không thuộc danh mục khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu và Công ty Cổ phần Phước HòaFICO được phép tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm là từ đá núi Ông Trịnh trong đócó mặt hàng “đá khối đã qua chế biến thành sản phẩm cuối cùng”

Qua kiểm tra, đối chiếu với quy định tại Thông tư số04/2012/TT-BXD Tổng cục Hải quan nhận thấy mặt hàng“đá khối đã qua cắtgọt/chế biến thành sản phẩm cuối cùng”nêu tại công văn số 82/BXD-VLXD dẫntrên không thuộc Phụ lục 2 danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đượcphép xuất khẩu cũng như Phụ lục 1 danh mục khoáng sản đáp ứng tiêu chuẩn, vàđiều kiện được phép xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD.

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho biết:

1. Việc sử dụng công văn số 82/BXD-VLXD để làm căn cứ chophép hàng hóa xuất khẩu khi mặt hàng này nằm ngoài sự điều chỉnh của Thông tưsố 04/2012/TT-BXD thì có phù hợp với quy định quản lý hiện hành?

2. Trường hợp công văn số 82/BXD-VLXD được sử dụng để làmcăn cứ cho phép mặt hàng “đá khối đã qua cắt gọt/chế biến thành sản phẩmcuối cùng” của Công ty Cổ phần Phước Hòa FICO được xuất khẩu thì tiêu chuẩnvà điều kiện xuất khẩu của mặt hàng này cụ thể như thế nào để cơ quan Hải quancó cơ sở so sánh đối chiếu với kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ,lý, hóa của các phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc tương đương trở lên xác nhận. Đâylà chứng từ yêu cầu phải có để hoàn thiện bộ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản theoquy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD làm căn cứ cho cơ quan hải quanthông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan mong sớm nhận lại ý kiến trả lời của QuýBộ trước ngày 30/4/2014 để có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương thực hiệnthống nhất.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

(Gủi kèm bản sao công văn số 82/BXD-VLXD ngày 27/11/2013 củaBộ Xây dựng).


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh