BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4351/TCHQ-GSQL
V/v cấp mã địa điểm tp kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 28/3/2014, Bộ Tài chính có côngvăn số 3925/BTC-TCHQ về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu hướng dẫn khai địa điểmtập kết hàng hóa khi thực hiện thủ tục hải quan đi vớihàng hóa xut khẩu, nhập khẩu. Theo đó, đối với trường hợpkho bãi tập kết hàng hóa của doanhnghiệp chưa được cơ quan hải quan cpmã địa điểm tập kết, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphhướng dẫn doanh nghiệp có văn bảnthông báo kho bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu vTổng cục Hải quan để được cấp Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quandự kiến. Đ trinkhai thực hiện thống nhất và đảm bảo việc phân cấp quảnlý, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩunhư sau:

1. Doanh nghiệp lập bộ hồ sơ gửi trựctiếp đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý địa bàn có kho bãi tập kếthàng hóa chờ thông quan dự kiến để được cấp mã địa điểm. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp mã địa điểmtheo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm công văn này (01 bản chính):

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (01 bản chụp).

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếpnhận hồ sơ đề nghị cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệptrên địa bàn quản lý của đơn vị; tng hợp và thực hiệnphân công một Chi cục Hải quan trực thuộc quản lý kho bãi theo địa bàn (Ví dụ:kho bãi của doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan A thì phâncông Chi cục Hải quan A quản lý).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Hải quantỉnh, thành phlập danh sách, báo cáo Tổng cục Hải quantheo mu tại Phụ lục 02 kèm theo đểthực hiện việc cấp mã.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được báo cáo của Cục Hi quan tỉnh, thành ph, Cục Giám sát quản lý về hải quan thực hiện việc cấp mã quản lý địa đim lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến cho doanh nghiệp. Theo đó: Doanh nghiệpcó kho bãi thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan AB thuộc Cục Hải quantỉnh AA sẽ có mã quản lý AAAB - 0001; trong đó AA là mã Cục Hải quan tỉnh,thành ph, AB là mã Chi cục Hải quanqun lý địa bàn có kho bãi và 0001 làmã quản lý kho bãi của doanh nghiệp và sẽ được cấp theothứ tự từ 1. Đng thời phi hợp vớiCục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cập nhật mãđịa đim tập kết hàng hóa vào hệthống VNACCS và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan vàcó công văn thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phdoanh nghiệp biết.

Mã địa điểm tập kết hàng hóa do Tổng cục Hải quan cấp sẽ thay thế cho mã tạm của Chi cục hải quan nơimở tờ khai.

4. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đềnghị cấp mã địa điểm hoặc trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu có cơ sởxác định địa điểm tập kết hàng hóa được cp mã của doanhnghiệp là không có thực, Cục Hải quan tnh, thành phhoặc Chi cục hải quan nơi quản địa điểmhoặc làm thủ tục hải quan tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm được cấp mã, nếu doanh nghiệp không có địa điểm tập kết hàng hóa thìbáo cáo Tổng cục Hải quan để thực hiện việc thu hồi mã địa điểm đã cấp, đồngthời thực hiện việc kiểm tra sau thông quan đi với các lôhàng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh, thành phbiết, thực hiện ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

PHỤ LỤC 1

CÔNG TY ……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v

…., ngày tháng năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh... (nơi có kho bãi).

Thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTCngày 14/02/2014 và công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính, Công ty ……………….. đề nghị Tổng cụcHải quan, Cục Hi quan tỉnh... cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi, cụ th nhưsau:

1. Tên Công ty

2. Địa chỉ kho bãi:

3. Diện tích kho bãi:

4. Tình trạng sở hữu kho bãi: (ghi rõkho bãi của chính công ty hay kho bãi thuê mượn; trường hpthuê mượn thì ghi rõ chủ shữu kho bãi)

5. Hệ thống trang thiết bị của kho bãi

(trường hợp có nhiều địa điểm tập kếthàng hóa xuất khẩu thì khai chi tiết từng địa điểm hoặc lập danh sách đính kèmcông văn)

Đnghị Tổng cụchải quan, Cục Hải quan tỉnh ... xem xét cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩunêu trên để Công ty thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theođúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 2

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v cấp mã địa điểm

………, ngày tháng năm 2014

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý)

Thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTCngày 14/02/2014, công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính vàcông văn số /TCHQ-GSQL ngày... của Tng cục hải quan, Cục Hải quan tỉnh... báo cáo danh sách kho bãi của doanh nghiệp đnghị cấp mãđịa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến và phân công các đơn vị quản lýkho bãi cụ thể như sau:

Chi cục Hải quan quản lý kho bãi

TT

Doanh nghiệp đề nghị cấp mã kho bãi

Địa chỉ kho bãi

Diện tích kho bãi

Tình trạng sở hữu/sử dụng kho bãi

Hệ thống trang thiết bị của kho bãi

Chi cục Hi quan A

1

2

Chi cục Hải quan B

1

2

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cấpmã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến cho kho bãi tập kết hàng hóanêu trên để Công ty thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theođúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG