VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4351/VPCP - KTN
V/v thăm dò, khai thác dolomit tại Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhLào Cai (công văn số 3450/UBND-CN ngày 24 tháng 12 năm 2010), ý kiến các Bộ:Tài nguyên và Môi trường (công văn số 674/BTNMT-ĐCKS ngày 8 tháng 3 năm 2011),Công Thương (công văn số 1226/BCT-CNNg ngày 11 tháng 2 năm 2011), Xây dựng(công văn số 912/BXD-VLXD ngày 10 tháng 6 năm 2011) về việc thăm dò, khai thácdolomit tại Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh thời gian thăm dò,khai thác mỏ dolômit Cốc San, diện tích 47,8 ha, thuộc xã Cốc San, huyện BátXát và xã Tả Phời, phường Bắc Cường và phường Nam Cường, thành phố Lào Cai vàogiai đoạn năm 2011-2015 thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 nhưđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dg (17).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý