VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4353/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 4308/BGTVT-ĐTCT ngày 16 tháng 5 năm 2013) về cơ cấu vốn vàtriển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiếtthí điểm áp dụng mô hình PPP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và các cơquan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 542/TTg-KTN ngày 18/4/2013 và Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án đã được Thủtướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012;phối hợp với Ngân hàng Thế giới để triển khai theo tiến độ chuẩn bị dự án đãthỏa thuận.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Công ty TNHH tập đoàn Bitexco;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ