TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 4354/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH ARS Nova Việt Nam
Địa chỉ: Số 456-458 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Quận 1
Mã số thuế: 0312245044

Trả lời văn bảnsố 01/2015/CV ngày 07/05/2015 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá,cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản2c, Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫnvề hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực đến ngày 30/03/2015):

c) Hoá đơn xuất khẩulà loạihoá đơndùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nướcngoài, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật vềthương mại (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luậtquản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng;

Căn cứ Thôngtư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử phạt vi phạmhành chính về hoá đơn;

Căn cứ Khoản2a, Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫnvề hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

a) Hoá đơn giá trị giatăng (mẫu số3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loạihoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương phápkhấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốctế;

- Xuất vào khu phi thuếquan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa,cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Trường hợp Công ty theotrình bày khi xuất khẩu phần mềm cho khách hàng nước ngoài tại thời điểm năm2013, 2014 Công ty đã lập hoá đơn thương mại (hoá đơn số VAN2013001, ngày01/10/2013, số VAN2014001, số VAN2014002 ngày 01/04/2014, số VAN2014003, số VAN2014004ngày 01/07/2014) không lập hoá đơn xuất khẩu, hoá đơn GTGT theo đúng quy định thìvề mặt nguyên tắc Công ty phải lập lại hoá đơn thay thế hoá đơn đã lập khôngđúng quy định. Tuy nhiên để đơn giản thủ tục hành chính, Cục Thuế TP chấp thuậncho Công ty sử dụng các hoá đơn thương mại để kê khai thuế nhưng Công ty bị xửphạt vi phạm hành chính về việc lập hoá đơn không đúng quy định. Đối với hoáđơn thương mại chưa kê khai thuế tại thời điểm phát sinh doanh thu Công ty phảithực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 10 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC để nộp số thuế tăng thêm và tính tiền chậm nộp tiền thuếtheo quy định (nếu có).

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT2
- Lưu (HC, TTHT).
1104-4417866/15-dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga