TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 43542/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Địa chỉ: 67 Ngô ThìNhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)
MST: 0100774342

Trả lời công văn không số ngày 10/06/2015 của Công ty TNHHYamaha Motor Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lýthuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định về khai thuế đối với cá nhâncư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh:

“d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toánthuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặcnăm tài chính.”

“đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tng lần phát sinh, quý, quyết toánthuế.”

+ Tại Điều 34 quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc chậmnộp tiền thuế:

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định,thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờihạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quanthuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

- Căn cứ Khoản 9 Điều 2 Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản2 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

“2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đi với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộpđược tính theo mức 0,05% s tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.”

“e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳthuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nướccó thm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểmtra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định củapháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước.”

- Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quyđịnh chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

+ Tại Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng bịxử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“2. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về thuế (sau đâygọi chung là ngườivi phạm), không phân biệt c ý hoặc vô ý đều bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy địnhcủa Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật quản thuế (sau đây gọi Luật quản lý thuế), Nghị định s 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm2013 củaChính phủ nêu trên và quy định tạiThông tư này. Đi tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế gồm:

a) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế...

...3. Các hành vi vi phạm hành chính về thuế, bao gồm:

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế:

Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: ....; hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định; ...”

+ Tại Điều 3 quy định về tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăngnặng

“Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thực hiện theo quyđịnh tại Điều 9, Điu 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.”

+ Tại Tiết a, Khoản 2 Điều 6 quy định về phạt tiền đối vớihành vi vi phạm về thủ tục thuế:

“...Khi xác định mức phạt tiền đi với người nộp thuế vi phạm vừa cótình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiếttăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiếttăng nặng. Sau khi giảm trừ theo nguyên tắc trên, nến còn tình tiết giảm nhẹ thì mức tiềnphạt có th giảm xuống,nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền, nếu còn tình tiếttăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa củakhung phạt tiền. Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảmnhẹ được tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền.”

+ Tại Điều 9 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồsơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Yamaha MotorViệt Nam có người lao động thuộc đối tượng phải tự quyết toán thuế TNCN, đã thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế và tiền thuế phát sinh quaquyết toán năm 2014 chậm so với thời hạn quy định thì bị xử phạt vi phạm hànhchính về thuế và phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế, không phân biệt hành vi viphạm là cố ý hay vô ý. Trường hợp các cánhân này có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặngtheo quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính thì việc xác định mức phạttiền được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số166/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Yamaha Motor ViệtNam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn