TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43544/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: TổngCông ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH
(Đ/c: Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. HàNội)
MST: 0101992921

Trả lời công vănsố 1212/ĐTKDV-QLVĐT1 ngày 06/5/2015 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốnNhà nước - Công ty TNHH hỏi về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi củaTổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (theo Phiếu chuyển số 468/PC-TCT ngày 13/5/2015 của Tổng cục Thuế), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 6 Phần II Thông tư số 228/2009/TT-BTCngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng cáckhoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợphải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanhnghiệp,quy định về dự phòng nợ phải thukhó đòi.

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lờinguyên tắc như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản nợphải thu khó đòi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp dự kiến mứctổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lậpdự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Khoản 2 Điều 6Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên. Việc trích lập dự phòng này được thựchiện căn cứ trên các chứng từ gốc chứng minh các khoản nợ khó đòi trên như đốichiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, hợp đồng kinh tế, khếước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ,đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

- Về nội dung vướng mắc của Tổng công ty cổ phầnTái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam tại công văn số 340/VNR /2014 ngày 24/11/2014,Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 35231/CT-HTr ngày 09/6/2015 trả lờiđơn vị (bản photocoppy đính kèm).

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty đầu tưvà kinh doanh vốn Nhà nước-Công ty TNHH được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Thanh tra thuế số 3;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (
8; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn