TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43545/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổngcông ty xây dựng công trình hàng không ACC
Địa chỉ: số 178 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội
MST: 0100726116

Trả lời Công văn số 1510/ACC-TC ngày 09/10/2014 củaTổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC (sau đây gọi tắt là “Công ty”)về việc kê khai thuế GTGTvãng lai ngoạitỉnh, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính, quy định về khai thuếGTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoạitỉnh:

“a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt,bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất độngsản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối vớihàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị giatăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóachịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quanThuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoạitỉnh.”

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Tại Khoản 3 Điều 28 quy định về địa điểm và thủtục nộp thuế:

“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoảngiao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khichủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiềnthanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằngnguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nướccho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diệnchịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước chocác công trình xây dựng cơ bản của các dựán ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốnkhi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành...

... Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán đượcphê duyệt, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tổng số thanhtoán trừ đi số thuế GTGT phải khấu trừ). Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từthanh toán cho chủ đầu tư để chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu. Số thuế GTGTdo Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGTphải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhậnthầu. Chủ đầu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủđầu tư với các đơn vị nhận thầu.”

+ Tại Khoản 2 Điều 33 quy định về xử lý số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậmnộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tạikhoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lầnnộp thuế tiếp theo của từng loại thuế cócùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định củamục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trườnghợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà khôngphát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm ckhoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậmnộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộpthuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theohướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quanthuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại ChươngVII Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC liêndanh với Công ty CP tập đoàn Phúc Lộc và Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí (hợp đồngliên danh 3 bên) ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư là Ban quản lý các dự áncầu Hải Phòng, khi nghiệm thu với chủ đầu tư, đại diện nhà thầu phải xác địnhkhối lượng hoàn thành của từng thành viên liên danh (nhà thầu), căn cứ vào đóchủ đầu tư ghi rõ thông tin về người nộp thuế (tên của từng thành viên liêndoanh có khối lượng nghiệm thu), số thuế GTGT khấu trừ và số tiền thanh toántrên giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị rút vốn làm cơ sở để Kho bạc nhànước thực hiện khấu trừ thuế GTGT vãng laingoại tỉnh theo tỷ lệ 2% trên giá trị khối lượng hoàn thành của từng thành viênliên danh.

Trường hợp thànhviên trong liên danh có số thuế GTGT nộp thừa (do Kho bạc nhà nước khấu trừtheo tỷ lệ 2% trên tổngkhối lượng hoànthành) thì thực hiện xử lý số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại Điều 33Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty xây dựngcông trình hàng không ACC biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (
6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn