VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4355/VPCP-KTTH
V/v sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại văn bản số 1434/BNN-KH ngày 06 tháng 5 năm 2014; ý kiến các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư (văn bản số 3173/BKHĐT-KTNN ngày 23 tháng 05 năm 2014), Tàichính (văn bản số 7190/BTC-ĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014) về việc sử dụng nguồnvốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sửdụng nguồn thu hồi vốn đã tạm ứng và nguồn nộp phạt Nhà thầu đã trúng thầunhưng không thực hiện hợp đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành gói thầuhạng mục kè bờ của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre tỉnhKiên Giang như đề nghị của các Bộ nêu trên. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng