BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4356/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 346/CV-SLĐTBXH đề ngày 24/11/2004 của quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nếu tại thời điểm quyết định của giám đốc công ty (có hiệu lực thi hành) về giải quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước mà người lao động đang bị tạm giam chờ cơ quan điều tra, xem xét việc vi phạm pháp luật chưa bị kết án tù giam thì người lao động vẫn được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng