BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4357/TCHQ-KTTT
V/v hàng nhập thừa

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về xác định giá tính thuế cho các lô hàng có hàng nhập khẩu thừa so với hợp đồng và khai báo, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1. Đối với các lô hàng nhập khẩu có số lượng hàng hoá nhập khẩu thừa so với hợp đồng nhưng doanh nghiệp không khai báo hải quan:

- Về mặt xử lý vi phạm: Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan và các văn bản pháp luật khác có liên quan để xử lý theo đúng quy định.

- Về giá tính thuế: căn cứ vào kết quả xử lý vi phạm nếu phải tính thuế thì việc xác định giá trị tính thuế như sau:

+ Đối với doanh nghiệp vi phạm lần đầu:

. Trường hợp không cố ý khai man số lượng: đối với số lượng hàng hoá nhập khẩu phù hợp với số lượng ghi trên hợp đồng thì căn cứ các quy định hiện hành về quản lý giá tính thuế để xác định theo đúng quy định. Đối với số lượng hàng hoá nhập khẩu thừa so với số lượng ghi trên hợp đồng thì giá tính thuế là giá tối thiểu.

. Trường hợp doanh nghiệp cố ý khai man số lượng thì toàn bộ số hàng hoá nhập khẩu của lô hàng được tính thuế theo giá tối thiểu.

+ Đối với doanh nghiệp vi phạm lần thứ hai trở lên thì ngoài việc xử lý theo pháp luật, toàn bộ số lượng hàng hoá nhập khẩu trên hợp đồng cũng áp giá tối thiểu.

2. Đối với các lô hàng nhập khẩu có số lượng hàng hoá nhập khẩu thừa so với hợp đồng nhưng doanh nghiệp đã khai báo với cơ quan hải quan:

- Đối với lượng hàng hoá phù hợp với hợp đồng, nếu thoả mãn các điều kiện quy định tại Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 1 năm 2002 của Bộ Tài chính thì giá tính thuế là giá ghi trên hợp đồng.

- Đối với lượng hàng hoá thừa so với hợp đồng doanh nghiệp đã khai báo hải quan thì giá tính thuế là giá tối thiểu.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn nêu trên để áp dụng thống nhất.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Hoả Ngọc Tâm