BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4357/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh nội dung dòng thuế "dây đơn dạng cuộn"

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012

Kínhgửi: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 112/PTPLMN-NV ngày 26/3/2012 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóaxuất nhập khẩu Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh về việc góp ý điều chỉnh nội dungdòng thuế "dây đơn dạng cuộn". Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo Danh mục hàng hóa xuất nhậpkhẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011thì: "Nhóm 85.44: dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cảloại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác,đã hoặc chưa gắn vào đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng chứng các bó sợi đơn cóvỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầunối". Dòng một gạch: "- Winding wire" được dịch là "dây đơndạng cuộn".

Theo ý kiến của Trung tâm Phân tíchphân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: "Wingwire" nên dịch là "dây quấn (chế tạo các mạch từ)".

Xét mục đích sử dụng, qua xem xétcác tài liệu liên quan, "winding wire" là dây dẫn điện được dùngtrong mô tơ, máy biến thế và các thiết bị điện từ nên nếu dịch là "dâyquấn (chế tạo mạch từ") thì sẽ thu hẹp phạm vi của loại mặt hàng này.Trước khi ban hành Thông tư 156/2011/TT-BTC Tổng cục Hải quan đã xin ý kiếncủa các đơn vị chuyên ngành liên quan. Các đơn vị này không có ý kiến đối với nộidung dịch mặt hàng "winding wire". Mặt khác, theo báo cáo của các CụcHải quan tỉnh, thành phố đến nay chưa phát sinh vướng mắc nào liên quan tới nộidung dịch thuật tên mặt hàng "dây đơn dạng cuộn". Do vậy, Tổng cụcHải quan giữ nguyên nội dung dịch hiện hành: "Winding wire - dây đơn dạngcuộn", đồng thời ghi nhận và sẽ xem xét lại nội dung dịch thuật theo đềxuất của Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trungtâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu được biết và thông báo cho Chinhánh tại Tp. Hồ Chí Minh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang