VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4357/VPCP-ĐMDN
V/v cử Kiểm soát viên tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3268/BKHĐT-PTDN ngày 27 tháng 5 năm 2014) về Kiểm soát viên tài chính tại cáctập đoàn kinh tế nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổngcông ty nhà nước hoàn thành việc bổ nhiệm Kiểmsoát viên theo quy định trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết đánh giá việc bổnhiệm Kiểm soát viên cùng với việc sơ kết thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CPngày 15 tháng 11 năm 2012 theo phân công tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhànước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng côngty nhà nước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).
240

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn