ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4358 /UBND-VX
Về tuyên truyền, tham dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về"Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020", Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩmđịnh, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với cáccá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển,đảo Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "HoàngSa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" từ ngày 22 đến ngày29 tháng 8 năm 2013 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận1.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3980/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 về tổ chức Triển lãm nêu trên. Nhằm tuyêntruyền, khẳng định chủ quyền biên giới biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ViệtNam, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm củanhân dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo HoàngSa, Trường Sa; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, các TổngCông ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức,người lao động, nhân dân trên địa bàn và tổ chức các đoàn đến tham quan Triểnlãm nêu trên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, huy độngcác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường phổ thôngtrên địa bàn thành phố tổ chức cho học sinh, sinh viên đến tham quan Triển lãmnêu trên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệmcung cấp thông tin, tổ chức, tiếp nhận và hướng dẫn cho các đoàn tham quanTriển lãm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Ha) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận