BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 4359/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH Maersk Việt Nam;
- Công ty TNHH “K” Line Việt Nam;
- Công ty TNHH OOCL Việt Nam;
- Công ty TNHH NYK Line Việt Nam.

Trả lời công văn 24/040/MVN ngày20/4/207 của Công ty TNHH Maersk Line Việt Nam, số 18/Tax-KLV ngày 6/7/2007 củaCông ty TNHH “K” Line Việt Nam, số 13/2007 ngày 14/6/2007 của Công ty TNHH OOCLViệt Nam và công văn không số ngày 12/6/2007 của Công ty TNHH NYK Line Việt Namvề việc thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ vận tải biển quốc tế,Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 8 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT; cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bánvé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thìkhông phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bánđại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Điểm 2.4 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bánvé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đạilý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hànghóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên,trường hợp cơ sở kinh doanh là đại lý của các hãng vận tải biển nước ngoài thựchiện bán các gói cước vận tải biển quốc tế từ Việt Nam đi các cảng trên thếgiới theo đúng giá quy định của hãng vận tải biển nước ngoài và thu hộ cước vậntải biển quốc tế cho các hãng tàu biển nước ngoài thì khoản hoa hồng Công tyđược hưởng từ hoạt động đại lý này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh, ngoàikhoản tiền hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán cước vận tải quốc tế vàthu hộ cước vận tải quốc tế nêu trên, được các Hãng vận tải thanh toán tiền hoahồng đại lý từ việc cung cấp các dịch vụ khác (như dịch vụ tiếp vận và hàngnhập, dịch vụ theo dõi lưu công-ten-nơ, dịch vụ gom hàng, xuất vận đơn tiếpvận, dịch vụ chở hàng nội địa từ nhà máy đến cảng xuất, phí làm thủ tục hảiquan…) trong phạm vi hoạt động đại lý thì các khoản tiền hoa hồng đại lý nàythuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Côngty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ, CC;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương