VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4359/VPCP-VX
V/v: xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 152/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (công văn số 1638/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 3/6/2002 và công văn số 571/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 27/2/2002) về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 quy định việc người lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002), Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 quy định việc người lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản