BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 436/BHXH-CST
V/v hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện công văn số 3782/BHXH-CST ngày 19/10/2009 của BHXH Việt Nam. Bảo hiểm xã hội thành phốhướng dẫn việc ghi và xác nhận trên sổ BHXH như sau:

1. Kể từ 01/01/2010, đối vớingười lao động đã được cấp sổ BHXH loại 24 trang hoặc 48 trang chỉ được ghi vàxác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đến hết 31/12/2009; thời gian đóng BHXH,BHTN từ ngày 01/01/2010 (nếu có) thực hiện ghi trên bản “Xác nhận quá trìnhđóng BHXH, BHTN” mẫu 01/SBH-XN làm căn cứ đối chiếu dữ liệu để in tờ rời sổBHXH theo mẫu mới.

2. Để thực hiện việc sử dụng mẫusổ mới áp dụng từ 01/01/2010, các đơn vị SDLĐ tiến hành ghi đầy đủ quá trìnhđóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH loại 24 trang hoặc 48 trang đến thời điểm31/12/2009 để chốt sổ BHXH của người lao động đang quản lý tại đơn vị.

3. Kế hoạch thực hiện chốt sổBHXH loại 24 trang hoặc 48 trang sẽ được cơ quan BHXH thông báo cụ thể cho từngđơn vị.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận huyện;
- Lưu: VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
Hoàng Thúy Huệ