TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở thư xác nhận củaMalaysia liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu JB-19688-V-059695 cấp ngày30/4/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O củaMalaysia đã có thư xác nhận C/O số tham chiếu nêu trên là hợp lệ và chữ ký tạiô số 12 trên C/O là của cán bộ Fadzilah Mahat (đã được Tổng cục Hải quan thôngbáo tại công văn số 623/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh,thành phố).

Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm travà xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về Cục Giám sát quản lý về Hảiquan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

(Gửi kèm bản sao C/O số JB-19688-V-059695cấp ngày 30/4/2013).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Timiex (để biết)
(Đ/c: 212/103/5 đường Nguyễn Thiện Thuật, Q3, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn