BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 436/TCT-CS
V/v nơi nộp thuế TNDN của các Công ty Quốc phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế đề nghịhướng dẫn về nơi nộp thuế TNDN của các Công ty Quốc phòng. Về vấn đề này, đểthống nhất thực hiện Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Điều 81, Điều 83 Luật ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật năm 2008: về nguyên tắc từ ngày 01/01/2009 Luật thuếthu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 thì các hướng dẫn tại Thông tư liêntịch số 43/2005/TTLT /BTC-BQP ngày 02/06/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Quốc phònghướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt độngsản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng đượccăn cứ vào nguồn pháp luật trước đây) sẽ cần được xem xét lại. Theo đó đối vớicác quy định vẫn còn phù hợp với quy định của Luật mới thì vẫn tạm thời ápdụng, các quy định trái với quy định của Luật mới thì không còn hiệu lực thihành.

Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT /BTC-BQP nêu trên khi banhành căn cứ vào Nghị định 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính Phủ quy địnhvề quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt độngthuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Mặt khác, các Công ty Quốc phòng có tínhchất đặc thù riêng biệt phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng nên Thông tư liêntịch số 43/2005/TTLT /BTC-BQP ngày 02/06/2005 nêu trên vẫn tiếp tục có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2009 cho đến khi có hướng dẫn mới của Liên Bộ Tài chính- Bộ Quốc Phòng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương