BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4360/TM-ĐT
V/v Hướng dẫn thủ tục TNTX máy móc thiết bị đã qua sử dụng để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty XNK thuỷ sản Nam Định

Trả lời đề nghị của Công ty XNK Thuỷ sản Nam Định tại công văn số 07/TTr .CT ngày 21/10/2002 v/v tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị đã qua sử dụng để phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ các quy định tại các văn bản:

- Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về xuất khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

- Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM ngày 10/12/1999 của Bộ Thương mại ban hành Qui định về thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài.

- Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997 của Bộ Khoa học công nghệ môi trường ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng và Quyết định số 491/1998 QĐ-BKHCNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ môi trường bổ sung sửa đổi quyết định nói trên.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo các văn bản đã dẫn trên, việc công ty XNK Thuỷ sản Nam Định mượn máy móc thiết bị đã qua sử dụng của công ty SANKOSANGYO (Nhật Bản) dưới hình thức tạm nhập khẩu tái xuất để gia công, sản xuất, sau đó xuất khẩu 100% cho thương nhân nước ngoài thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT và quyết định số 491/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học công nghệ môi trường (Mục 2). Tuy nhiên, máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất phải đảm bảo chất lượng từ 80% trở lên.

Trên cơ sở hướng dẫn trên đề nghị công ty làm việc với hải quan cửa khẩu để được giải quyết theo quy định.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K.T VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung