BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/BHXH-TĐKT
V/v phát động đợt thi đua nước rút

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Tính đến ngày 25/9/2010 các chỉ tiêukế hoạch trong toàn Ngành về cơ bản đã đạt được kết quả theo đúng tiến độ, bêncạnh đó có công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọichung là công tác thu) mới đạt được 63% kế hoạch năm.

Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu kếhoạch năm 2010 của toàn Ngành, đặc biệt chú trọng công tác thu, Tổng giám đốcBảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốtổ chức phát động đợt thi đua nước rút, thời gian từ 10/10 đến 31/12/2010 vớichủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu thuvượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ XI”.

Kết thúc đợt thi đua Bảo hiểm xãhội tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng thưởngcho 05 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành vượt mứcchỉ tiêu kế hoạch được giao cao nhất, tồn đọng dư nợ thấp. Đối với Bảo hiểm xãhội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số thu vượt trên 5% kế hoạch đượcgiao, thì xét chọn 01 tập thể tiêu biểu nhất trong các tập thể thuộc Bảo hiểmxã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đề nghị Bảo hiểm xã hội ViệtNam tặng thưởng. Tờ trình, kèm biên bản đề nghị tặng thưởng gửi về Bảo hiểm xãhội Việt Nam trước ngày 10/1/2011.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TĐKT (2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng