BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 4362-CV/VPTW/nb
V/v chi đại hội đảng các cấp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộcTrung ương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định số39-QĐ/VPTW, ngày 04-9-2014 “Về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở,cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Vănphòng Trung ương Đảng nhận được Công văn phản ánh của một số tỉnh ủy, thành ủyhỏi về:

1- Trường hợp một đồng chí tham gia nhiều trưởngtiểu ban, nhiều thường trực các tiểu ban (như tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhânsự, tiểu ban phục vụ) thì các đồng chí này được hưởng mức chi bồi dưỡng như thếnào.

2- Trường hợp một đồng chí không tham gia tiểu bannhưng tham gia các tổ giúp việc hoặc tổ biên tập thì được hưởng mức chi bồidưỡng thế nào.

3- Đại hội chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn vàtương đương mức chi tiền ăn như thế nào.

4- Đối với đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trựcthuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khác chế độ chi đại hộinhư thế nào.

Về các nội dung phản ánh trên, Văn phòng Trungương Đảng có ý kiến trả lời như sau:

1- Trường hợp một đồng chí tham gia nhiều tiểu banthì chỉ được hưởng mức chi bồi dưỡng theo chức danh cao nhất của đồng chí tạinhững tiểu ban mà đồng chí tham gia.

2- Trường hợp một đồng chí không tham gia tiểu banmà tham gia tổ giúp việc hoặc tổ biên tập thì đồng chí được hưởng mức chi bồidưỡng theo chức danh cao nhất tại các tổ giúp việc hoặc tổ biên tập mà đồng chítham gia.

3- Đại hội chi bộ cấp xã phường, thị trấn và tươngđương được thực hiện mức chi tiền ăn theo quy định tại điểm 3.1, mục 3, Điều 4,phần II Quy định số 39-QĐ/VPTW, ngày 04-9-2014 của Văn phòng Trung ương Đảng

4- Đối với đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trựcthuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khác được thực hiện nhưsau:

- Chế độ chi đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trựcthuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấnđược thực hiện theo mức chi tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày30-5-2012 của Ban Bí thư với mức chi bằng 0,1 mức lương tối thiểu.

- Chế độ chi đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trựcthuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khác (ngoài đối tượng đãđược quy định tại khoản 13, Điều 3 Quy định số 39-QĐ/VPTW) thực hiện theo quyđịnh hiện hành từ nguồn đảng phí được trích giữ lại tại đảng bộ bộ phận, chi bộtrực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và nguồn hỗ trợ từđảng bộ cấp trên trực tiếp (nếu có).


Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục Tài chính và Quản lý đầu tư,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Văn Thạch