BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: thay đổi tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO.
(Địa chỉ: Tầng 21-22 Tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2091/PIJCO /TCKT-2011 ngày 24/11/2011 của Công ty CP bảo hiểm Petrolimex về việc thay đổi tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn hướng dẫn như sau:
"Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng."
Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn như sau:
"Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng."
"Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này."

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thay đổi tên, Chi nhánh của Công ty tại các tỉnh, thành phố cũng thay đổi tên, một số Chi nhánh thay đổi cả địa chỉ nhưng mã số thuế vẫn giữ nguyên thì Công ty và các Chi nhánh thực hiện việc đóng dấu tên và địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng hết các số hóa đơn đã in đồng thời thực hiện thông báo phát hành theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
Đối với các lần đặt in tiếp theo, đề nghị Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thực hiện theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ PC, Vụ TVQT (TCT);
- Lưu VT, CS (3).Phương
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Cao Anh Tuấn Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?