BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4363/LĐTBXH-HTQT
V/v báo cáo công tác đối ngoại năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Các đơn vị trong và trực thuộc Bộ

Căn cứ Quy chế quản lý thống nhấtcác hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 4/6/2004của Bộ Chính trị và công văn số 3515/BNG-VP ngày 5/10/2009 của Bộ Ngoại giao đềnghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ báo cáo tổng kếttình hình hoạt động đối ngoại năm 2009 và dự kiến chương trình hoạt động đốingoại năm 2010, để chuẩn bị nội dung cho báo cáo công tác đối ngoại của Bộ, VụHợp tác quốc tế xin thông báo một số hướng dẫn và đề nghị các đơn vị như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt độngđối ngoại năm 2009:

Nội dung báo cáo: Trên cơ sở thốngkê, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động đối ngoại thường xuyên và đột xuấtđã được Bộ phê duyệt, phân công cho đơn vị chủ trì hoặc tham gia thực hiện, baogồm các Chương trình, dự án, tham gia, tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế,nghiên cứu, khảo sát, đón và làm việc với các đoàn của các tổ chức quốc tế(trong và ngoài nước) cần nêu rõ những hoạt động theo kế hoạch hoạt động đốingoại năm 2009 nổi bật, có sự chủ trì, tham gia của Lãnh đạo Bộ, cũng như cáchoạt động phát sinh; phân tích hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Bộ vàđơn vị, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; Từ đónêu bài học kinh nghiệm và kiến nghị với Chính phủ, các Bộ và cơ quan liênquan, cũng như với Bộ nhằm tiếp tục cải tiến và thúc đẩy quá trình triển khaithống nhất và có hiệu quả hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Các Phụ lục về các hoạt động(Chương trình, dự án, đoàn ra, đoàn vào, tổ chức tham gia hội nghị, hội thảo)do đơn vị chủ trì thực hiện theo mẫu kèm theo và gửi cùng với báo cáo.

2. Dự kiến các hoạt động đốingoại năm 2010:

Nội dung các đề xuất và dự kiếnhoạt động đối ngoại mới của năm 2010 cần bám sát các định hướng công tác quantrọng, dài hạn của Bộ và nhiệm vụ chuyên môn được giao của đơn vị. Dự kiến cáchoạt động đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động cần có sự tham gia trực tiếp củaLãnh đạo Bộ (thăm và làm việc song phương, tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tếquan trọng, cũng như các chuyến nghiên cứu khảo sát tại nước ngoài) cần báo cáotóm tắt nội dung và mục đích, thời gian và nơi thực hiện, xác định rõ nguồnkinh phí bảo đảm từ ngân sách năm hoặc hỗ trợ của quốc tế.

Đề nghị lập Phụ lục chi tiết dựkiến của kế hoạch các hoạt động đối ngoại năm 2010 (theo mẫu như của năm 2009).

3. Về ngân sách để thực hiện cáchoạt động đối ngoại năm 2010:

Trong năm 2010, theo chỉ đạo chungcủa Chính phủ, bên cạnh việc tham gia, thực hiện các hoạt động theo kế hoạchhoạt động đối ngoại và nghĩa vụ của Bộ đã cam kết với các đối tác quốc tế, Bộsẽ tập trung ngân sách được Bộ Tài chính, Ban Thư ký quốc gia ASEAN bổ sungtheo dự toán của Văn phòng Bộ cho công tác tổ chức các sự kiện, hoạt động liênquan đến vai trò của năm Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là đăng cai tổ chức các Hộinghị chuyên ngành cấp Bộ trưởng và Cộng đồng văn hóa, xã hội của ASEAN (ASCC)do Bộ chủ trì. Do đó, trên cơ sở thống nhất với Vụ Kế hoạch – Tài chính, tạicông văn trước đây Vụ Hợp tác Quốc tế đã thông báo và đề nghị các đơn vị đượcBộ phân cấp tự chủ quản lý kinh phí, chủ động dự toán và cân đối từ ngân sáchnăm 2010 của đơn vị để bảo đảm cho việc thực hiện hoạt động đối ngoại do Bộphân công.

4. Thời gian gửi báo cáo:

Để bảo đảm tiến độ gửi Báo cáo đốingoại của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao trình xin Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt theo quy định, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo của đơn vị mình,bảo đảm cả bản mềm qua thư điện tử (qua hộp thư [email protected]) về Vụ Hợptác Quốc tế trước ngày 30/11/2009 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.

Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo vàđề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu nêutrên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Lưu: VP, HTQT (4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Phi Tước

PHỤ LỤC 1

DANHSÁCH CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI QUỐC TẾ ĐANG THỰC HIỆN 2009

STT

Tên dự án và mã số (nếu có)

Tên tổ chức tài trợ

Tổng kinh phí

Hình thức Nguồn vốn (Không hoàn lại/vốn vay)

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

01

02

03

04

Ghi chú: Với các dự án hợp táctrong lĩnh vực Pháp luật đề nghị ghi rõ kết quả và những vướng mắc phát sinhtrong thực hiện

Đềxuất nhu cầu hỗ trợ năm 2010

STT

Nội dung cần hỗ trợ

Tên tổ chức tài trợ

Tổng kinh phí

Hình thức
(Không hoàn lại/vốn vay)

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian kết thúc

Ghi chú

01

02

03

04

PHỤ LỤC 2

Đơn vị: ………….

1. Danh sách các hội nghị, hộithảo, tập huấn quốc tế tổ chức năm 2009

STT

Tên Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn

Thời gian/Địa điểm tổ chức

Nội dung chính

Tổng số đại biểu tham dự

Tổ chức quốc tế tài trợ

Tổng kinh phí

Đánh giá, kết quả

Trung ương

Địa phương

Quốc tế

1

2

Tổng cộng:

2. Kế hoạch tổ chức hội nghị,hội thảo, tập huấn quốc tế năm 2010

STT

Hình thức (Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn)

Dự kiến thời gian tổ chức

Nội dung

Số lượng đại biểu

Tổ chức quốc tế tài trợ

Dự kiến kinh phí

Trong nước

Quốc tế

1

2

Tổng cộng:

PHỤ LỤC 3

BÁOCÁO DANH SÁCH ĐOÀN RA/VÀO NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2010

1. Đoàn ra/ vào năm 2009

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tại nước

Cấp chủ trì Đoàn

Kinh phí

Ngân sách

Quốc tế tài trợ

Ghi chú: Với các đoàn doLãnh đạo Bộ dẫn đầu đề nghị ghi rõ tên Lãnh đạo

2. Dự kiến kế hoạch đoàn ra /vào năm 2010

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tại Nước

Cấp chủ trì

Kinh phí

Ngân sách

Quốc tế tài trợ

01

02

03

Ghi chú: Trong trường hợp códự kiến đón đoàn cấp cao (Bộ, Thứ trưởng hoặc tương đương) của các nước vàothăm và làm việc, đề nghị sử dụng mẫu này.