TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 43630/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 513/PC-TCT ngày22/5/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT của Độc giả Vũ Thị Hảo(SĐT: 0916514456; Email: [email protected]) doCổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“Trường hợp cơ sở kinhdoanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theoquy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty Bà Vũ Thị Hảo nhận tiền của tổ chức bên Anh để thay mặt tổchức thực hiện dịch vụ bảo hành thì phải thực hiện, kê khai nộp thuế theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả Vũ Thị Hảo liên hệ với cơquan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụthể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời Độc giả Vũ ThịHảo./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn