VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4364/VPCP-QHQT
V/v chuyển đổi nợ cũ của Đức và dự án môi trường Nhà Quốc hội

Hà Nội, ngày 5tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Tài chính
-Bộ Xây dựng
-Bộ Ngoại giao
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng (công văn số 1404/BC-BXD ngày 15/8/2003) về kết quả chuyến thăm khảo sát các công trình kiến trúc tại Đức, Bỉ và đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 569-CV/NG-CÂu2-m ngày 18/7/2003) về việc đảo nợ 75 triệu DM của Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trao đổi với phía Đức để đàm phán xử lý số nợ (CHDC Đức cũ) 75 triệu DM theo hướng chuyển đổi thành nguồn bổ sung viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam (đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tại công văn số 767/CP-QHQT ngày 11/6/2003, trong đó sẽ dành một phần nguồn ODA bổ sung này cho dự án cải thiện môi trường, tạo vẻ đẹp cảnh quan khu vực Nhà Quốc Hội và Hội trường Ba Đình (mới).

2. Giao Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1075/CP-CN ngày 12/8/2003 cần chủ động xây dựng dự án cải thiện môi trường, tạo vẻ đẹp cảnh quan khu vực Nhà Quốc Hội và Hội trường Ba Đình (mới) để chuẩn bị cho việc tranh thủ nguồn ODA bổ sung của Chính phủ Đức.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự