BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4365/TCT-CS
V/v chính sách miễn giảm thuế đối với dự án KCN Phú Mỹ II

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi : Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công vănsố 4238/CT-THNVDT ngày 09/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việcưu đãi đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ II, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1/ Về việc ưuđãi tiền thuê đất:

- Căn cứ Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước:

+ Tại Khoản 2Điều 7 quy định:

"2. Tiềnthuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặtnước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặtnước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất,thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giao đất,mặt nước " .

+ Khoản 1, Khoản5 Điều 13 quy định :

"1. Đất thuê,mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiềnthuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư";

"4. Miễn,giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị địnhnày chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiềnthuê đất, thuê mặt nước phải nộp";

"5. Dự ánđang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơnquy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trườnghợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy địnhtại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại";

- Theo quy địnhtại mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chínhphủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

"I- Nguyêntắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số142/2005/NĐ-CP ; khoản 5 được hướng dẫn cụ thể như sau:

1- Dự án đanghoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưuđãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện heo quy định tại Điều 14, Điều15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạn miễn,giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Dự án đang hoạtđộng mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã đượcghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn/giảm theoquy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thihành. Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thihành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định vềmiễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ".

- Căn cứ quy địnhtại điểm 19 mục V phần A Phụ lục I về Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tưvà mục 40 Phụ lục II về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

Danh mục lĩnhvực đặc biệt ưu đãi đầu tư: "19- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầngkhu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quantrọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Danh mục địa bàncó điều kiện kinh tế xã hội khó khăn: "Bà Rịa-Vũng Tàu- Huyện TânThành";

Căn cứ hồ sơ kèmtheo công văn số 4238/CT- RHNVDT ngày 09/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa VũngTàu thì: Khu công nghiệp Phú Mỹ II được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lậptheo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29/6/2005, trong đó quy định: Tổng công tyĐầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) là chủ đầu tư,được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu côngnghiệp Phú Mỹ II theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Ngày 08/9/2006, UBNDtỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.197.000m2 đất để thực hiện dự án và IDICO được thuê theo Quyết định số 4348/QĐ-UBNDngày 29/11/2007 (đợt 1) và Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 (đợt 2);Thời gian thuê đất là 50 năm, kể từ ngày 29/6/2005; Ngày 01/03/2010, Ban quảnlý Các khu công nghiệp Bà Rịa -Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số49221000174 cho IDICO, trong đó không có quy định về ưu đãi đối với tiền thuêđất; Ngày 31/3/2010, đơn vị gửi hồ sơ tới cơ quan Thuế đề nghị được hưởng cácưu đãi đối với dự án.

Do vậy, dự ánđầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ II doTổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) là chủđầu tư được thực hiện từ sau ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thihành nên việc giải quyết chế độ miễn giảm tiền thuê đất đối với diện tích đấtđược nhà nước cho thuê để thực hiện dự án phải căn cứ theo quy định tại Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ; Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 của UBND tỉnhBà Rịa Vũng Tàu không phải là văn bản quy định chính sách ưu đãi đầu tư của nhànước nên không đủ căn cứ để xem xét áp dụng.

Theo đó, dự ánđầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ IIcủa IDICO thuộc diện được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với dự án thuộc lĩnhvực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hộikhó khăn theo quy định tại Khoản Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chínhphủ (nêu trên).

2/ Về thuế thunhập doanh nghiệp.

- Căn cứ Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ về thuế TNDN:

+ Điều 33, Điều34 quy định điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

+ Điều 35, Điều36 quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự ánđầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.

+ Điều 38 quyđịnh về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

- Căn cứ Luậtthuế TNDN năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Theo hồ sơ trìnhbày thì Khu công nghiệp Phú Mỹ II được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập theoQuyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 do Tổng công ty Đầu tư phát triển ĐôThị và Khu công nghiệp - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Tổng công ty đầu tư pháttriển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Giấy CNĐKKD số4106000335 cấp ngày 02/02/2007 (thành lập lại từ Tổng công ty Đầu tư phát triểnĐô Thị và Khu công nghiệp, GCNĐKKD số 4106000239, ngày cấp 17/7/2006, hoạt độngtheo mô hình Công ty mẹ - Công ty con). Ngày 01/3/2010 Tổng công ty được cấpGiấy chứng nhận đầu tư số 49221000174 do Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-vũng Tàucấp cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu côngnghiệp Phú Mỹ II, tại Giấy chứng nhận có nêu dự án khởi công xây dựng từ năm2006.

- Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệpViệt nam có Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu côngnghiệp Phú Mỹ, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể tình hình thực tế và dự án cụthể của Tổng công ty để xác định ưu đãi thuế TNDN theo nguyên tắc sau: Trườnghợp đơn vị là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thì được hưởng ưuđãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theođiều kiện thực tế đáp ứng; trường hợp đơn vị đang hoạt động có dự án đầu tư mởrộng thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng cho phầnthu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Từ năm 2009, doanh nghiệp đanghoạt động có dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ khôngđược hưởng ưu đãi thuế TNDN.

- Việc xác địnhưu đãi thuế TNDN của dự án căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật tại từng thờiđiểm cụ thể. Việc thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án thực hiện theo quyđịnh tại Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC –BTC;
- Vụ PC ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai