BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4367/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 7729/BGTVT-TCCB ngày 04/11/2009 của BộGiao thông vận tải về việc đề nghị được tiếp tục áp dụng chế độ ăn giữa ca đốivới viên chức, nhân viên, công nhân làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa, BộLao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 22/10/2001 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có côngvăn số 3228/LĐTBXH-TL thỏa thuận chế độ ăn giữa ca đối với viên chức, nhânviên, công nhân thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 15/10/2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội banhành Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn ca trong các công ty nhànước thay thế Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên. Theo đó, viên chức, nhânviên, công nhân đang làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa được tiếp tục ápdụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008nêu trên.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiệntheo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân