VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4367/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đắk Lắk, Nghệ An.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tạivăn bản số 1981/UBND-ĐTQH ngày 05 tháng 06 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ngãi tại văn bản số 60/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014; của Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 3820/UBND-TC ngày 02 tháng 6 năm 2014;của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại văn bản số 2172/UBND-KTTC ngày 02 tháng 6năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 43/TTr-UBND ngày 29tháng 05 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 3650/UBND-TMngày 30 tháng 05 năm 2014 về việc hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để thựchiện một số dự án quan trọng cấp bách của địa phương; Phó thủ tướng Vũ Văn Ninhgiao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền và cácquy định hiện hành, trả lời địa phương biết; trường hợp thẩm quyền báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp văn bản của UBNDcác tỉnh, thành phố nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng