VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4367/VPCP-KTTH
V/v bổ sung, điều chỉnh Chương trình xúc tiến thương mại

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Thương mại
-Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 3777/TM-XTTM ngày 20 tháng 8 năm 2003 về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình xúc tiến thương mại tại Quyết định số 57/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Thương mại bổ sung Hội chợ Hàng công nghiệp ấn Độ tại KOLKATA vào Chương trình; điều chỉnh quy mô Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia và Tuần lễ thương mại Việt Nam tại Lào đã có trong danh sách.

Bộ Thương mại làm việc với Bộ Tài chính để giải quyết kinh phí bổ sung theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Thương mại, Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy