VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4368/VPCP-CN
V/v Cải tạo ngôi nhà số 6 phố Chu Văn An, Hà Nội

Hà Nội, ngày 8tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 2176/CV /QTTV ngày 22 tháng 8 năm 2003) về việc cải tạo nhà làm việc 4 tầng tại số 6 phố Chu Văn An, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chấp thuận về nguyên tắc Bộ Ngoại giao được cải tạo mặt đứng và nội thất nhà làm việc số 6 phố Chu Văn An, Hà Nội.

Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội để nghiên cứu chỉnh sửa thiết kế kiến trúc mặt đứng công trình trước khi triển khai thực hiện dự án.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự