BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4369/BNV-ĐT
V/v Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đề nghị của một số bộ, ngành, địa phương về việc hướng dẫn phân công thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 19/2014/TT-BNV ) Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng viên chức như sau:

1. Về tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-BNV , như sau:

a) Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng:

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

- Các chương trình bồi dưỡng viên chức khác do cấp có thẩm quyền giao.

b) Học viện, trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi dưỡng:

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các chương trình bồi dưỡng viên chức khác do cấp có thẩm quyền giao.

2. Về tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-BNV , cụ thể như sau:

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh Mục và đề xuất giao tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viện nghiên cứu, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) về Bộ Nội vụ.

b) Yêu cầu của việc đề xuất và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Căn cứ vào yêu cầu của từng loại chương trình để lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực thực hiện.

- Căn cứ quy mô bồi dưỡng của từng chức danh viên chức để bảo đảm huy động đủ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực tham gia tổ chức bồi dưỡng.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được đề xuất và giao nhiệm vụ bồi dưỡng viên chức phải có chức năng, nhiệm vụ; năng lực và chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức danh viên chức chuyên ngành.

- Bảo đảm công khai, minh bạch.

c) Việc đề xuất giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện như sau:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ/đơn vị được giao nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất đề xuất danh Mục các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Sở Nội vụ phối hợp với các Sở tham mưu quản lý viên chức và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất đề xuất danh Mục các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi danh Mục đề xuất về Bộ Nội vụ. Căn cứ danh Mục đề xuất của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ làm việc, thống nhất với các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

3. Đối với chương trình bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp hàng năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-BNV : Căn cứ nội dung của Điểm b Mục 2 của Công văn này, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao tổ chức thực hiện chương trình cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

4. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi danh Mục các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được đề xuất giao tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 10 năm 2016; gửi danh Mục các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp, theo dõi.

5. Đối với bộ, ngành, địa phương không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thích hợp để giao nhiệm vụ; đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu và hướng dẫn tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương;- SNội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường