BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4369/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ kết hợp tổ chức Tổng kết 5 năm triển khai các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham gia tập huấn gồm đại diện Lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ. Ngày 11/11/2010, Bộ đã có văn bản số 3960/LĐTBXH-TCCB mời đại biểu tham gia. Tuy nhiên, do kế hoạch công tác của Bộ, thời gian tập huấn được lùi sang tháng 01 năm 2011. Cụ thể như sau:

Thời gian: 04 ngày; Khai mạc: 8h30 sáng thứ sáu, ngày 14/01/2011.

Địa điểm: Nhà khách Người có công, Số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh phí đi lại, ăn, ở của đại biểu do đơn vị cử cán bộ chi theo quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị bố trí công tác, cử cán bộ tham gia tập huấn và gửi danh sách về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2011.

Mọi thông tin chi tiết về lớp tập huấn xin liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ - Phòng Cán bộ, điện thoại 043.9386422 – gặp đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Bùi Thị Kim Loan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

Lưu ý: Các đơn vị có nhu cầu đăng ký chỗ ở, đề nghị liên hệ trực tiếp với Nhà khách Người có công, Số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh – Điện thoại: (08) 38232134; hoặc (08) 38291436./.