BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 4369/TCT-CS
V/v: Dấu trên hóa đơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội
Trả lời công văn số 24873/CT-HTr ngày 18/10/2011 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng không phải đóng dấu trên hóa đơn của Công ty Thông tin di động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:“Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc:
a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.”
Trường hợp Công ty Thông tin di động hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông, có sử dụng hóa đơn viễn thông đặt in thì không nhất thiết đóng dấu của người bán trên hóa đơn dịch vụ viễn thông. Cụm từ “tự in” tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêu trên chỉ áp dụng đối với hóa đơn dịch vụ ngân hàng.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình cụ thể để hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn