VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/VPCP-KTTH
V/v xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 6692/BTC-TCDN ngày 22 tháng 05 năm 2014 về việc xử lý khoản chi phí xây dựngkhu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các dự án nguồn điện của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam (EVN), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ýkiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về phương ánxử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các dự ánnguồn điện của EVN tại Công văn số 6692/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chínhchủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ CôngThương và cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành nhà máy điện cũng như các nhàmáy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế của cácngành.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựnghướng dẫn việc quản lý, hạch toán khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vậnhành của các nhà máy, khu công nghiệp chung trong cả nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng