BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 437/BXD –HĐXD
V/v góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Parkson Hà Nội.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 599/KH &ĐT-ĐTNN ngày11/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến điềuchỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Parkson Hà Nội. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Parkson Hà Nội là doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000125 ngày12/3/2008 do UBND thành phố Hà Nội cấp để cung cấp dịch vụ bán lẻ các sản phẩmthời trang, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức,…; quản lý và điều hành các cửa hàngăn uống, giải khát, cơ sở vui chơi giải trí lành mạnh trong trung tâm thươngmại “Tòa nhà Việt Tower”, 198B Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thànhphố Hà Nội.

Đến nay, Công ty TNHH Parkson Hà Nội đăng ký bổ sung hoạtđộng thuê, đầu tư xây dựng và hoàn thiện công trình (từ tầng 1 đến tầng 7) Tòanhà Việt Tower, 198B Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nộiđể cho thuê lại thông qua Hợp đồng cho thuê số CBRE/VTR/00…/2008 ngày 17/4/2008với Công ty TNHH Liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình (Người sử dụng Tòa nhàViệt Tower, 198B Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của LuậtDoanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, việc chothuê lại phải được thực hiện theo đúng hợp đồng Công ty đã ký kết với Công tyTNHH Liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình.

2. Việc chuyển nhượng vốn góp nội bộ giữa các thành viênsáng lập trong Công ty TNHH Parkson Hà Nội (từ Công ty TNHH đầu tư, phát triểnvà dịch vụ Thông tin sang cho Công ty TNHH Parkson Việt Nam) phải được cácthành viên sáng lập trong Công ty TNHH Parkson Hà Nội chấp thuận, phù hợp vớiquy định của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét việc điều chỉnh Giấy chứngnhận đầu tư cho doanh nghiệp theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh