TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3060/HQHP-GSQLđề ngày 09/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan đếnC/O mẫu AK do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu AK và các mẫu thuộcHiệp định FTAs khác, tại ô số 6 trên C/O thể hiện không đầy đủ hoặc không cóthông tin về ký mã hiệu và số hiệu kiện hàng, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòngthực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1570/TCHQ-GSQLngày 30/3/2012.

2. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan TP Hải Phòng nêu tại công văn về việc xử lý vướng mắc liên quan đến C/Omẫu AK số 013-13-02-0216668 cấp ngày 25/3/2013.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện Thành An (để biết)
(Đ/c số 39 D2, TT Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn