BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 437 TP/PBGDPL

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành

Chương trình hành động của ngành Tư pháp giai đoạn 2002-2007, Chương trình PBGDPL của Chính phủ từ năm 2003-2007 đã đề ra mục tiêu: “Nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; xây dựng tủ sách pháp luật ở các trường học, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Đến năm 2007 có 100% số trường học, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước có tủ sách pháp luật”.

Nhằm giúp cho hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; đáp ứng nhu cầu đọc sách, tìm hiểu kiến thức pháp luật và ứng dụng pháp luật trong thực tiễn của các đối tượng; Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1067 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn và triển khai xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Hội nghị dự kiến tổ chức cuối quý II năm 2003.

Để hội nghị đạt được chất lượng tốt, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức pháp chế các Bộ, ngàng, báo cáo về tình hình xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong thời gian qua.

Báo cáo tập trung vào những nội dung như: quá trình triển khai thực hiện; những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất các biện pháp giải quyết (có gợi ý nội dung báo cáo và bảng phụ lục kèm theo công văn).

Báo cáo xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến giáo dục pháp luật) 58-60 Trần Phú - Hà Nội trước ngày 10/5/2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba


Gợi ý nội dung báo cáo tình hình xây dựng, quản lý khai thác
TSPL ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, trường học

I. Công tác triển khai và kết quả thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn:

- Các văn bản được ban hành nhằm triển khai Quyết định số 1067 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định, kế hoạch, Chỉ thị, chương trình ...); và văn bản chỉ đạo xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học;

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác hàng quý, hàng năm về TSPL;

- Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng quản lý TSPL xã, phường, thị trấn.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Về xây dựng TSPL:

- Số lượng, chất lượng TSPL được xây dựng ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học;

- Nguồn cung cấp sách cho TSPL;

- Cán bộ phụ trách TSPL;

- Kinh phí thực hiện việc xây dựng, duy trì và quản lý TSPL;

- Các hình thức, biện pháp triển khai TSPL được áp dụng có hiệu quả phù hợp với đặc thù từng địa phương, Bộ, ngành, doanh nghiệp, trường học (mô hình ngăn sách pháp luật, túi sách pháp luật, bưu điện văn hoá xã...);

- Về quy mô và phương thức đầu tư cho tủ sách PL;

- Địa điểm và thời gian phục vụ.

2.2. Về quản lý TSPL:

- Các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý, khai thác và sử dụng TSPL;

- Biên soạn tài liệu, giới thiệu về nghiệp vụ quản lý khai thác TSPL;

- Nội quy hoạt động của TSPL;

- Phân loại, sắp xếp sách báo, bảo quản TSPL, kiểm kê sách, bổ sung sách cho TSPL;

- Kiểm tra công tác quản lý khai thác TSPL;

- Báo cáo về TSPL (định kỳ, hàng năm).

2.3. Về khai thác và sử dụng TSPL:

- Hoạt động phục vụ: đọc tại chỗ và mượn về nhà.

- Hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu sách báo thông qua loa truyền thanh, các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền miệng, giới thiệu danh mục sách mới, qua thi tìm hiểu pháp luật...

- Phối hợp khai thác, sử dụng qua hình thức trao đổi, luân chuyển sách, báo pháp luật ...

II. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được:

- Nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của TSPL và trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

- Hiểu biết pháp luật, ý thức và hành động chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và học sinh, sinh viên...

2. Bài học kinh nghiệm:

- Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền;

- Vai trò của Tư pháp các cấp, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

- Nội dung sách, tài liệu phù hợp với đối tượng;

- Các điều kiện đảm bảo xây dựng tủ sách;

- Xây dựng được các mô hình khai thác TSPL hiệu quả;

- Bài học kinh nghiệm khác.

3. Tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện TSPL, nguyên nhân và hướng khắc phục trong thời gian tới.

III. Kiến nghị đề xuất

- Về định hướng TSPL trong thời gian tới;

- Về cán bộ trực tiếp quản lý tủ sách;

- Về kinh phí, phương tiện phục vụ TSPL;

- Về cơ chế xây dựng TSPL ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

- v. v...

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO

1. Về văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

STT

Văn bản ban hành

Tên văn bản ban hành

1

Văn bản được ban hành nhằm triển khai QĐ số 1067 của TTCP

Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình

2

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác

Quý, năm

2. Số lượng TSPL được xây dựng

TSPL đã được xây dựng

Số lượng

Tỷ lệ

TSPL đã được xây dựng ở xã, phường, thị trấn

NSPL (ngăn sách pháp luật) đã được xây dựng ở các điểm bưu điện văn hoá xã, đồn biên phòng

TSPL, NSPL đã được xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học

3. Chất lượng tủ sách

Số lượng sách/ TSPL

Trung bình số sách

Sách VBQPPL

Sách pháp luật phổ thông

Các loại báo pháp luật

4. Cán bộ quản lý TSPL

Cán bộ quản lý TSPL

Tập huấn nghiệp vụ

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Đã tập huấn (số ngày)

Chưa tập huấn

5. Kinh phí xây dựng TSPL

Kinh phí xây dựng TSPL được lấy từ

Cấp tỉnh

Cấp tỉnh và huyện

Cấp xã

Tổng số kinh phí được cấp cho TSPL/năm

6. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học

STT

Về tủ sách, ngăn sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học

1

Văn bản chỉ đạo xây dựng TSPL

2

Số lượng TSPL đã được xây dựng/ tổng số doanh nghiệp, trường học

3

Số lượng sách/tủ

4

Cán bộ quản lý tủ sách

5

Nguồn sách

6

Kinh phí