VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4370/VPCP-KTN
V/v bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam bộ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 3249/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013) về việc bổ sung bếncảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhómcảng biển Đông Nam Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc bổ sung bếncảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhómcảng biển Đông Nam bộ (Nhóm cảng biển số 5) như đề nghị của Bộ Giao thông vậntải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xem xét, quyếtđịnh các nội dung cụ thể của bến cảng làm cơ sở để bổ sung vào Quy hoạch chitiết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ