BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/BNN-TC
V/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011

Kínhgửi: Các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Trong thời gian qua, cùng với việcthực hiện đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước, các cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, còn có thêm nguồn thutừ hoạt động sự nghiệp, viện trợ quốc tế, … bên cạnh tạo nguồn bổ sung kinh phíhoạt động, còn góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, tạo công ăn,việc làm cho số cán bộ, nhân viên dôi ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý,kiểm tra, quyết toán tài chính hàng năm đã phát hiện tại một số đơn vị thựchiện không đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, tiền mặt, tiền gửi, côngnợ dẫn tới sai sót, tồn tại; cá biệt có đơn vị đã xảy ra sai phạm nghiêm trọnggây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động củađơn vị và của Bộ. Để kịp thời ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, sai phạmtrong việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, kế toán, đặc biệt làcông tác quản lý tiền mặt, tiền gửi, các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp tạicác đơn vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các đơnvị rà soát, thực hiện công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi và nguồn thu sựnghiệp (phí, lệ phí, thu dịch vụ, thu khác), tài trợ, viện trợ tại đơn vị theonội dung sau:

1. Đối với công tác quản lý tàichính, kế toán tại đơn vị:

a. Thủ trưởng, Kế toántrưởng (Phụ trách kế toán) có trách nhiệm định kỳ kiểm tra việc quản lý, kiểmkê tài sản, vật tư, tiền vốn nhất là kiểm tra việc đối soát giữa kế toán và thủquỹ, tăng cường kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, chấp hành nghiêm định mức tồnquỹ tiền mặt. Soát xét đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác thủ quỹ, xây dựngcơ chế luân chuyển, giám sát, ngăn chặn tiêu cực.

b. Kiểm tra công tác đốichiếu và xác nhận công nợ. Các khoản phải thu - phải trả bắt buộc phải có xácnhận của người mua, người bán khi khóa sổ lập báo cáo quyết toán.

2. Quản lý quỹ tiền mặt: Thựchiện đúng quy trình thu, chi tiền mặt và công khai quy trình tại đơn vị.

a. Quy trình thu tiền:

(1) Người được giao nhiệm vụ thutiền, thu bằng biên lai thu tiền hoặc biên lai thu phí, lệ phí.

(2) Cuối ngày, người được giaonhiệm vụ thu tiền phải căn cứ liên lưu để lập bảng kê biên lai thu tiền, nộpcho kế toán. Kế toán kiểm tra, lập phiếu thu.

(3) Thủ trưởng đơn vị ký duyệtphiếu thu.

(4) Phiếu thu chuyển thủ quỹ làmthủ tục nhập quỹ, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ bằng chữ vào phiếu thutrước khi ký tên.

b. Quy trình chi tiền mặt:

(1) Căn cứ đề nghị của người nhậntiền (trừ các khoản lương và có tính chất lương), kế toán kiểm tra, lập phiếuchi.

(2) Thủ trưởng đơn vị ký duyệtphiếu chi.

(3) Phiếu chi chuyển thủ quỹ làmthủ tục xuất quỹ, người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ vào phiếuchi, ký và ghi rõ họ tên.

- Chỉ xuất quỹ chỉ khi đã có phiếuchi do thủ trưởng đơn vị, kế toán ký duyệt; nếu tạm ứng thì phải có giấy đềnghị tạm ứng được thủ trưởng đơn vị và phụ trách kế toán ký duyệt. Khi chi tiềnmặt cho đại diện của một tổ chức cần lưu giữ giấy giới thiệu. Trường hợp xuấtquỹ nộp tiền vào tài khoản và ngân sách nhà nước thì phải có giấy nộp tiền vàokho bạc có đầy đủ thủ tục (hoặc ngân hàng trong trường hợp được mở tài khoảntại ngân hàng) để chứng minh việc đã nộp.

- Việc kiểm kê quỹ tiền mặt đượctiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm và đột xuất, khi bàn giaoquỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải có Ban kiểm kê, trong đó thủ quỹ và phụ trách kếtoán là thành viên, sử dụng Biên bản kiểm kê quỹ theo quy định của chế độ kếtoán. Hàng tháng, thủ trưởng đơn vị kiểm tra và ký duyệt vào sổ quỹ tiền mặtcủa thủ quỹ.

- Thực hiện kiểm kê tiền mặt độtxuất (không báo trước) ít nhất một lần trong một quý. (Do thanh tra nhân dânthực hiện).

- Khi thanh toán tiền mua hàng hóa,dịch vụ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tài khoản tiền gửi tại ngânhàng hoặc Kho bạc Nhà nước, các đơn vị giao dịch phải thanh toán bằng cácphương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp thanh toán nhỏ cógiá trị không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi thì được thanh toánbằng tiền mặt.

3. Quản lý tiền gửi

- Khóa sổ tiền gửi hàng tháng; đốichiếu số dư tiền gửi kho bạc, ngân hàng giữa sổ kế toán với bảng xác nhận số dưcủa kho bạc, ngân hàng.

- Kiểm tra số dư tiền gửi kho bạc,ngân hàng, bằng cách đối chiếu chứng từ thu chi từ tài khoản tiền gửi (giấy báonợ, giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản, ủy nhiệm chi …).

- Kiểm tra các sổ tiết kiệm do đơnvị đứng tên thay cho các hộ dân, cá nhân (theo quy định) chưa chịu nhận tiềnbồi thường và các trường hợp khác.

- Nghiêm cấm việc chuyển tiền từ nguồnthu phí, lệ phí vào tài khoản tiền gửi Ngân hàng thương mại để thanh toán hoặchưởng lãi suất.

4. Quản lý nguồn thu sự nghiệp(phí, lệ phí, thu dịch vụ, thu khác), tài trợ, viện trợ

- Khi có phát sinh các khoản thungân sách nhà nước bằng tiền mặt (như phí, lệ phí, …), các đơn vị phải có tráchnhiệm nộp đầy đủ, kịp thời số tiền mặt đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo chế độquy định; đơn vị không được tạo chi tiền mặt, trừ trường hợp được để lại chitheo chế độ quy định.

- Xây dựng quy trình thu, nộp các khoảnthu giữa các bộ phận thu và bộ phận kế toán của đơn vị: Cách thức nộp tiền,thời gian nộp, chứng từ thu, nộp và các yếu tố ghi trên chứng từ, thanh toánbiên lai thu.

- Thường xuyên đối chiếu, kiểm trasố thu của đơn vị: Nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; đối chiếu thu, nộp giữacác bộ phận của đơn vị; đối chiếu số thu với mức thu quy định, số phải thu, sốđã thu; việc thu, nộp và thanh toán biên lai thu phải kịp thời.

- Chấp hành đúng quy định về sổsách kế toán; quản lý tài chính của nhà nước, bảo đảm thủ tục thu, nộp, sử dụngcác nguồn tài chính (ngân sách, thu sự nghiệp, thu dịch vụ, thu khác, thu tàitrợ, viện trợ, quỹ cơ quan, thu hộ)

- Xây dựng quy chế quản lý thu phí,lệ phí, hoạt động sự nghiệp có thu, hoạt động dịch vụ theo nguyên tắc quản lý thốngnhất, bảo đảm đầy đủ chứng từ kế toán; xác định đầy đủ các yếu tố chi phí; lậpdự toán, theo dõi tiến độ thu, báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán theo quyđịnh.

- Công khai mức thu, số thu cáckhoản thu phí, lệ phí; cho thuê mặt bằng, hoạt động sự nghiệp có thu.

- Đối với các khoản thu dịch vụ(như cho thuê mặt bằng; dịch vụ về khám, chữa bệnh …), phải thực hiện kê khai,nộp thuế theo quy định.

Để công tác quản lý tài sản, tiền mặttheo đúng các quy định của Pháp luật, tránh các sai phạm đáng tiếc xảy ra trongquản lý tài chính nói chung và quản lý nguồn thu, chi nói riêng, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo, thựchiện theo nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng