VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4371/VPCP-PC
V/v thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Tài chính,
-Bộ Thương mại

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 1194/TP-PLDSKT ngày 04 tháng 9 năm 2003 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đưa Dự án Luật Thuế sử dụng và Dự án Luật Thương mại (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2004 để các Bộ chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua trong năm 2004.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần