BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4373/BTC-NSNN
V/v phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tạiCông văn số 1543/VPCP-KTTH ngày 25/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụngnguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2013 và các nămtiếp theo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcăn cứ dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, báo cáo Hội đồng nhân dâncùng cấp phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết từ năm 2013trở đi đảm bảo:

+ Đối với các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên: tiếptục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1085/VPCP-KTTH ngày 20/02/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ và sử dụngnguồn thu xổsốkiến thiết năm 2010và các năm tiếp theo; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1797/BKH-KTĐP &LT ngày 22/3/2010 về phân bổ và sử dụng nguồn thu xổ số kiếnthiết năm 2010 và các năm tiếp theo.

+ Đối với các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông CửuLong: Sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư pháttriển, trong đó bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiếtđể đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế. Sau khi đã bố trívốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt; số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúclợi xã hội quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương,trong đó có xây dựng nông thôn mới. Việc phân bổ nguồn thu từ hoạt động xổ sốkiến thiết cần tập trung dứt điểm, tránh dàn trải, bảo đảm sử dụng có hiệu quảnguồn thu xổ số kiến thiết, số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số kiến thiếtso với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao (nếu có), địa phương được chủ độngphân bổ chi đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng, trong đó ưutiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế và nông nghiệp, nông thôn.Trường hợp cuối năm không sử dụng hết, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiếtcòn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đãđược cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo quyđịnh.

2. Trường hợp năm 2012 Tỉnh (Thành phố) có nguồn thu từ hoạtđộng xổ số kiến thiết vượt so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao và cầnnguồn bù đắp hụt thu cân đối ngân sách địa phương năm 2012, đề nghị Tỉnh (Thànhphố) có báo cáo để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ: TCNH, Đầu tư;
- Lưu: VT
, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp