BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4373/TCĐBVN-TC
V/v triển khai Quyết định số 2867/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, VI;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Ngày 11/8/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyếtđịnh số 2867/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015,trong đó chi tiết giao kinh phí chi sự nghiệp kinh tế đường bộ (Loại 220-223)cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ: Sảnxuấtvật tư dự phòng chống lụt bão; giải tỏa hành lang đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTgngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trậttự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020. Tổng cục Đườngbộ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện:

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước giao theođúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

2. Đối với thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành langđường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg các đơn vị thực hiện:

- Thực hiện và báo cáo theo các nội dung quy định tạiQuyết định số 2336/QĐ-TCĐBVN ngày 07/10/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vềban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cập nhật kịp thời số dự toán giao, số giải ngânvào phần mềm Quản lý vốn - Phần nguồn vốn ngân sách theo văn bản số 1131/TCĐBVN-TC ngày 13/3/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khaisử dụng phần mềm Quản lý vốn.

+ Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàngnăm theo quy định tại Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Chi tiết dự toán theo phụ lục 01 đính kèm)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơnvị nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Vụ Quản lý, bảo trì ĐB;
- Vụ An toàn giao thông;
- Lưu: VT, TC(Mai).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

PHỤ LỤC 01

(Chi tiết kèmtheo văn bản số: 4373/TCĐBVN-TC ngày 19 tháng 08 năm 2015 của Tổng cục Đường bộViệt Nam)

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Đơn v

Dự toán giao theo QĐ 2867/QĐ- BGTVT

Chi không thường xuyên

Sản xuất vật tư dự phòng chống lụt bão

Giải tỏa hành lang đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-

A

B

1

2

3

Loi 220-223

Tổng cng

131.971

30.000

101.971

1

Cục QLĐB I

15.397

4.200

11.197

2

Cục QLĐB II

19.088

5.200

13.888

3

Cục QLĐB III

20.983

10.800

10.183

4

Cục QLĐB IV

17.786

9.800

7.986

5

Sở GTVT Nam Định

1.306

1.306

6

Sở GTVT Thanh Hóa

3.546

3.546

7

Sở GTVT Bc Giang

1.406

1.406

8

Sở GTVT Thái Nguyên

383

383

9

Sở GTVT Kon Tum

815

815

10

Sở GTVT Gia Lai

1.916

1.916

11

Sở GTVT Bình Định

1.084

1.084

12

Sở GTVT Hà Nam

724

724

13

Sở GTVT Phú Yên

2.603

2.603

14

Sở GTVT Thừa Thiên Huế

519

519

15

Sở GTVT Bình Thuận

833

833

16

Sở GTVT Kiên Giang

1.456

1.456

17

Sở GTVT Sơn La

1.288

1.288

18

Sở GTVT Hà Giang

1.449

1.449

19

Sở GTVT Hà Tĩnh

1.100

1.100

20

Sở GTVT Tuyên Quang

2.036

2.036

21

Sở GTVT Quảng Nam

2.599

2.599

22

Sở GTVT Lào Cai

1.331

1.331

23

Sở GTVT Vĩnh Phúc

374

374

24

Sở GTVT Hòa Bình

1.458

1.458

25

Sở GTVT Bc Kạn

261

261

26

Sở GTVT Thái Bình

256

256

27

SởGTVT Lạng Sơn

3.617

3.617