VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4373/VPCP-QHQT
V/v Tham gia xây dựng Chương trình Nghị sự Phát triển của Liên hợp quốc và các Mục tiêu Phát triển bền vững

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tạiBáo cáo về tiến trình xây dựng Chương trình Nghị sự Phát triển sau năm 2015 củaLiên hợp quốc và các Mục tiêu Phát triển bền vững (văn bản số 1751/BC-BNG-TCQTngày 15 tháng 5 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của BộNgoại giao tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Nhóm công tác liên ngành đểtham gia xây dựng các Mục tiêu Phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự Pháttriển của Liên hợp quốc sau năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam