BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 68/ĐMDN
V/v chuyển Cty Thuốc lá Đồng Nai thành Cty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp công văn số 3433/UBT ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cấp giấy phép sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu cho Công ty Thuốc lá Đồng Nai sau khi Công ty đã chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có ý kiến như sau:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nêu quan điểm chỉ đạo: doanh nghiệp nhà nước bao gồm doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn và doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối; và chỉ rõ định hướng sắp xếp, phát triển đối với những doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn là chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ sở hữu là Nhà nước hoặc công ty cổ phần gồm các cổ đông là các doanh nghiệp nhà nước.

Như vậy, việc áp dụng quy định tại mục 1 Điều 2 Nghị định số 76/N-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động và sản xuất kinh doanh thuốc lá để tiếp tục cấp giấy phép sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu đối với Công ty Thuốc là Đồng Nai sau khi đã chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là hợp lý.

Trên đây là ý kiến của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định hiện hành để thực hiện việc chuyển Công ty Thuốc lá Đồng Nai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty./.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Minh Thông