VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4376/VPCP-QHQT
V/v ký ba Hiệp định với Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính.
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Công an.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao tại cuộc họp ngày 08 tháng 9 năm 2003 về việc chuẩn bị cho chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Chính phủ ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn dân quốc, Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền ký.

- Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn tất văn bản các Hiệp định có thể ký trong thời gian chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông